Web Design
Warunki

DOWNLOAD

 

 

 WARUNKI UMOWY O TŁUMACZENIE

Potwierdzenie zlecenia / termin wykonania.

Każde zlecenie wykonywane przez biuro tłumaczeń Verpol Vertalingen powinno być potwierdzone przez e-mail. E-mail ten zostanie uznany za wiążący kiedy zlecenie i termin jego wykonania będą potwierdzone przez obie strony.

Sposób dostarczenia oryginalnego tekstu

Preferencję mają przesyłki elektroniczne przez e-mail. Teksty przeznaczone do tłumaczenia należy przesyłać na adres e-mail: info@verpol.nl. W przypadku dostarczenia oryginału na papierze do rachunku mogą być doliczone dodatkowe koszty. Elektroniczne teksty źródłowe powinny być dostarczone w formacie ‘MS Office Word’, lub PDF. Jeśli to niemożliwe, w formacie ‘txt’. W przypadku innych formatów, np. przy tłumaczeniu stron internetowych, będą zawarte oddzielne uzgodnienia.

Termin wykonania zlecenia

Podczas zawierania umowy o zlecenie będzie uzgodniony termin jego wykonania. Odstępstwa od niego mogą się zdarzyć w bardzo wyjątkowych wypadkach. Zleceniodawca będzie niezwłocznie o tym powiadomiony. Termin wykonania zlecenia może też być zmieniony jeśli zleceniodawca nie dostarczy materiałów źródłowych na czas, nie potwierdzi umowy pisemnie lub elektronicznie, lub też nie jest on dostępny celem wyjaśnienia ewentualnych pytań lub problemów.

Wykonanie zlecenia i dostarczenie wykonanej pracy

Zamówione tłumaczenia zostaną Państwu wysłane na ustalony w zleceniu adres e-mail, w ustalonym w umowie terminie. Do tłumaczeniem możemy czasem dołączyć uwagi tłumacza, wyjaśniające wybrany sposób tłumaczenia. Bardzo będziemy sobie cenić Państwa opinię o tych uwagach. Preferujemy elektroniczny format dostarczonego tłumaczenia, w formacie ‘MS Word’, lub PDF. Na życzenie zleceniodawcy możemy dostarczyć tłumaczenie w formie wydruku na papierze, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów – dotyczy to zwłaszcza tłumaczeń przysięgłych.

Rozwiązanie umowy

Jeśli zleceniodawca życzy sobie rozwiązania umowy, wykonana już część zlecenia będzie uwzględniona w rachunku, powiększonym o 20,- € za koszty administracyjne i wykończenia pracy. Jeśli żadna praca nie została jeszcze wykonana, ale umowa była zawarta, także potrącona będzie kwota 20,- € za koszty administracyjne i przygotowawcze. Rozwiązanie umowy przez zleceniodawcę może nastąpić jedynie w drodze pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia, odebranego przez Verpol Vertalingen.

Jakość usług i zażalenia

Verpol Vertalingen stawia sobie za cel wysoką jakość wykonania zleceń. Praca jest wykonywana z najwyższą starannością i dokładnie kontrolowana. Każde jednak tłumaczenie może być obciążone błędami typograficznymi lub ortograficznymi. Błędy ortograficzne i oczywiste pominięcia będą bezpłatnie korygowane. Zażalenia są uwzględniane gdy były zgłoszone pisemnie lub elektronicznie, zaopatrzone w uzasadnienie, i były złożone w ciągu 14 dni po terminie ukończenia i zdania wykonanej pracy. Zażalenia będą przedyskutowane przy czym biuro Verpol Vertalingen będzie w pierwszym rzędzie starało się rozwiązać problem. W sytuacji różnicy zdań między zleceniodawcą i wykonawcą, wykonawca uzasadni swoje rozwiązanie i wybór realizacji zlecenia. Jeśli zleceniodawca nie współpracował w szukaniu rozwiązania problemów, lub nie udzielał odpowiedzi na kwestie powstałe w czasie wykonywania zlecenia (takie jak terminologia, żargon, niejasności, osiągalność zleceniodawcy), skargi związane z tymi problemami nie będą uwzględniane.

Odpłatność

Za każde wykonane zlecenie będzie wystawiona faktura (rachunek). Należność wymieniona w niej powinna być przelana przed upływem 21 dni od daty faktury na rachunek:

Rabobank 156260824

t.n.v. Pawel Kruszynski, te Son.

Przekroczenie tego terminu pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w aktualnych przepisach prawnych obowiązujących w Holandii. Bieżące zażalenia lub zażalenia które nie zostały załatwione ku satysfakcji zleceniodawcy, nie dają podstawy do odroczenia lub odmowy zapłaty. Nasze usługi i produkty są w Holandii obarczone podatkiem VAT ("BTW”) w wysokości 19%.

Inne warunki

Wszelkie inne warunki umowy odnoszące się do przyjmowania zlecenia, jego wykonania i zdania, lub też przedstawiania oferty i umowy, będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień między zleceniobiorcą a zleceniodawcą, przy czym zastosowanie mają prawo i przepisy holenderskie, oraz załączone w wersji holenderskiej Ogólne Warunki wykonywani usług "Algemene Voorwaarden", zgodne z zaleceniami Kamer van Koophandel (Holenderskiej Izby Handlowej).

[Verpol] [Nederlands] [Polski] [Tlumaczenia] [Cennik] [Kontakt] [Warunki] [O nas] [Nasi Klienci] [English]