Web Design
      Voorwaarden

DOWNLOAD

 

 VOORWAARDEN

Bevestiging opdracht / levertermijn

Elke opdracht die wordt uitgevoerd door de Verpol Vertalingen wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd per E-mail. E-mail wordt als bindend beschouwd wanneer levertermijn en opdracht door beide partijen bevestigd zijn.

Wijze van aanlevering brontekst

Aanlevering dient bij voorkeur digitaal te gebeuren per email. Dit kan naar het e-mailadres info@verpol.nl . Bij aanlevering van de brontekst in een papieren document zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Brontekst digitaal dient te worden aangeleverd bij voorkeur in ‘MS Office word’ of PDF formaat. Indien niet mogelijk in ‘txt’ formaat. In geval van andere formaten, bijv. website vertalingen, aparte afspraken worden gemaakt.

Levertermijn

Bij het aangaan van de overeenkomst/opdracht wordt een levertermijn afgesproken. Hiervan zal slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden afgeweken worden. De opdrachtgever zal hiervan direct in kennis gesteld worden. Van deze levertermijn kan ook afgeweken worden wanneer de opdrachtgever de benodigde materialen niet op tijd aanlevert, de overeenkomst niet schriftelijk of elektronisch bevestigt, en niet bereikbaar is voor de bespreking van tijdens uitvoering van de opdracht ontstane vragen of problemen.

Aanlevering vertaald werk

U krijgt uw vertaling op het afgesproken tijdstip van ons aangeleverd op het e-mailadres dat u opgeeft als afleveradres. Bij de vertaling mailen wij soms nog opmerkingen van onze vertalers mee, waarin zij hun vertaalkeuzes toelichten of verantwoorden. Uw reactie hierop stellen wij op prijs. De formaat van de geleverde vertaling is bij voorkeur ook digitaal, in PDF of MS Word formaat. Op verzoek van de opdrachtgever ook papieren document kan geleverd worden, tevens tegen extra kosten – dit is ook het geval van beŽdigde vertalingen.

Annulering

Wanneer de opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren, zal het deel van de opdracht dat al uitgevoerd is in rekening gebracht worden, vermeerderd met € 20,- voor verwerkings- en administratiekosten. Wanneer er nog geen werk is uitgevoerd, maar wel een overeenkomst gesloten is, wordt € 20,- in rekening gebracht voor verwerkings- en administratiekosten. Annulering kan alleen gebeuren door middel van een schriftelijk of elektronisch bericht door de opdrachtgever zelf, waarvan ontvangst door de Verpol Vertalingen.

Kwaliteit, klachten

Verpol Vertalingen staat in voor de kwaliteit van het geleverde werk. Het werk wordt naar beste vermogen uitgevoerd en nauwkeurig gecontroleerd. Iedere vertaling is echter onder voorbehoud van typefouten en/of spelfouten. Spelfouten en aantoonbare omissies worden kosteloos hersteld. Klachten worden in behandeling genomen wanneer zij schriftelijk of elektronisch, voorzien van

onderbouwing of voorbeelden, worden ingediend binnen 14 dagen na de leverdatum van het uitgevoerde werk. Spelfouten en aantoonbare omissies worden kosteloos hersteld. Overige klachten worden in overleg afgehandeld, waarbij in eerste instantie gestreefd zal worden naar herstel. Bij verschil van mening tussen opdrachtgever en uitvoerder zal door uitvoerder een onderbouwing van gemaakte keuzen aan opdrachtgever verstrekt worden. Wanneer opdrachtgever niet heeft meegewerkt aan het oplossen van problemen of het beantwoorden van vragen tijdens de uitvoering van de opdracht (terminologie, jargon, onduidelijkheden, bereikbaarheid) zullen klachten die betrekking hebben op deze problemen of vragen niet in behandeling genomen worden.

Betaling

Voor alle uitgevoerde opdrachten wordt schriftelijk een factuur opgemaakt. Het bedrag hiervan dient binnen 21 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn:

Rabobank 156260824,

t.n.v. Pawel Kruszynski, te Son.

Overschrijding van deze termijn heeft boeterente tot gevolg volgens de in Nederland geldende wettelijke regelingen.

Lopende klachten of klachten die niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, gelden niet als gegronde redenen voor uitstel of afzien van betaling. Op onze diensten en producten is binnen Nederland de BTW-regeling van toepassing (19%).

Overig

Al het overige wat betrekking heeft op het aangaan, uitvoeren en afhandelen van een opdracht of het uitbrengen van een offerte zal in overleg tussen uitvoerder en opdrachtgever worden afgesproken, waarbij de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is op de gemaakte afspraken, en de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

[Verpol] [Nederlands] [Vertalingen] [Tarieven] [Contact] [Voorwaarden] [Over ons] [Onze Klanten] [Polski] [English]